اعضاء هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب

عضو هیات علمینام و نام خانوادگیگروه آموزشیسمتآدرس پست الکترونیکآدرس صفحه شخصی
نعیما خواجوی

عضو هیات علمی گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد داراب

نعیما خواجویتربیت بدنیعضو هیات علمیnima_55@yahoo.comفارسی