لیست شماره تلفن های داخلی

دفترچه تلفن

ردیفواحدشمارهمسئول مربوطه
1دفتر ریاستخط مستقیم 53527095دکتر جعفر شریعتی
2دفتر ریاست127دکتر جعفر شریعتی
3مدیر روابط عمومی125آقای ایرج نژاد
4حراستخط مستقیم 53527094آقای صمدی
5حراست130آقای صمدی
6معاونت دانشجویی فرهنگی132
7معاونت سماخط مستقیم 535230006دکتر جعفر شریعتی
8معاونت علمیخط مستقیم 53523966دکتر احمدرضا پاکرائی
9معاونت علمی126دکتر احمدرضا پاکرائی
10مدیرکل توسعه مدیریت و منابع131آقای یحیی منصوب
11مدیر آموزش163خانم خلیلی
12کارشناس گروه های کامپیوتر - عمران - علوم دامی - خاک شناسی136آقای تنها
13کارشناس گروه های آموزش ابتدایی - مدیریت آموزشی - آموزش بهسازی منابع انسانی136آقای رستگار
14کارشناس گروه های شیمی، برق، تربیت بدنی، تاریخ، معماری179آقای فروزانفر
15کارشناس گروه پرستاری - کتابخانه پرستاری135 - 140آقای محمدی
16فارغ التحصیلان116آقای نیکبخت
17بایگانی118آقای بارانی
18دائره امتحانات114آقای احمدی - آقای کارگزار
19مدیر کلاسها142آقای خائفی
20هیئت علمیخط مستقیم 53527096خانم منتظری
21هیئت علمی122خانم منتظری
22مدیر پژوهش و فناوری175آقای عبدالمهدی رستاد
23کارگاه کامپیوتر143آقای هاشمی
24دفتر باشگاه پژهشگران جوان110آقای علیرضا خاکپور
25دفتر ارتباط با صنعت145خانم آهنی
26امور پایان نامه ها120خانم غلامیان
27کتابخانه145خانم آهنی
28آزمایشگاه147خانم حسینی
29کارگاه170آقای عوض زاده
30مدیر امور دانشجویی139آقای پیرزاده
31امور دانشجویی139خانم غضنفری
32سالن ورزشی174آقای نسابه
33نظام وظیفه139آقای غلامی
37مدیر امور فرهنگی165آقای جلیل همتایی
38دفتر فرهنگ117خانم نوروزی
39مدیر امور مالی129آقای زارع
40حسابداری - امور شهریه124خانم بادامی
41صندوق رفاه128آقای احمدلو
42برنامه و بودجه و رفاهی145خانم آهنی
43مدیر امور اداری115آقای فداکاری
44دبیرخانه113آقای خوشحال - آقای عابدی
45تدارکات111آقای اسکندری
46نگهبانی138
47مرکز تلفن0
48انبار112آقای مظفری
50سمعی بصری142آقای خائفی
52کامپیوتر112
53استادسرای خانمها144