معاونت دانشجویی و فرهنگی

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی

عهده دار سیاستگذاری ،برنامه ريزی و سازماندهی امور رفاهی ، معیشتی و روان شناختی دانشجویان و ارائه خدمات به آنان، متولی مدیریت فعالیت های فرهنگی در سطح اساتید، کارکنان و دانشجویان و اعمال نظارت و حمایت های لازم می باشد.

نظارت برحسن اجرای آیین نامه ها و ضوابط اجرایی واحد های تابعه، سیاست گذاری جهت ارتقای امور و بهبود وضعیت ، رسیدگی به مسائل و مشکلات دانشجویان و جلب رضایت آنان، همچنین تعیین خط مشی های کلی در مسائل امور رفاهی ، فوق برنامه ، مشاوره ، صدور مدارک فارغ التحصیلی‌، نقل و انتقال دانشجویان و امور فرهنگی از دیگر وظایف این معاونت می باشد.

فلسفه وجودی‌ و مأموریت اصلی‌ معاونت دانشجویی‌ و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی‌ ایجاد بستری‌ مطمئن برای‌ مشاركت دانشجویان می‌ باشد و از طریق درک انتظارات سعی‌ می نماید نسبت به تأمین نیاز دانشجویان و ارتقای امور تحصیلی، فرهنگی، رفاهی و…اقدام نماید.