معاونت علمی

_

معاونت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب

نام: احمدرضا

نام خانوادگی: پاک رائی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی کامپیوتر

سمت: معاون علمی دانشگاه

مرتبه علمی: مربی

شماره تماس: 53523966-071

پست الکترونیکی: arpakraei@gmail.com