ریاست

_

ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب

نام: جعفر

نام خانوادگی: شریعتی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی ترمودینامیک، سینتیک و طراحی رآکتورهای شیمیایی

سمت: رئیس دانشگاه

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 53527095-071

پست الکترونیکی: j.shariati84@yahoo.com

6a67b06d-8a4e-4bb9-9f99-400d06495efe