مدیران

ردیفعکسنام و نام خانوادگیسمتایمیلشماره تماس مستقیمداخلی
1یحیی منصوبمدیرکل توسعه مدیریت و منابعomid.irman@gmail.com131
2عبدالمهدی رستادمدیر پژوهش و فناوریmehdirastad@gmail.com175
3محمدباقر زارعمدیر امور مالیmbzare1350@gmail.com129
4امیر حسین فداکاریمدیر امور اداریa.fadakari@gmail.com115
5ثریا خلیلیمدیر امور آموزشیs_khalili2010@yahoo.com163
6محمدهادی پیرزادهمدیر امور دانشجوییhadi.pirzadeh0@gmail.com139