دسترسی به آیین نامه ها و فرم های امور رساله و پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

مقطع کارشناسی ارشد

راهنمای ورود به سامانه پژوهشیار
فرم تسویه حساب
راهنمای سامانه پژوهشیار
گردش کار دانشجویان دکتری تخصصی در سامانه پژوهشیار
گردش کار دانشجویان کارشناسی ارشد در سامانه پژوهشیار
پروپزال
مراحل انجام اصلاحات پس از دفاع
فرم گزارش پیشرفت کار
فرم تحویل نسخه های پایان نامه
فرم ب
راهنمای نگارش پایان نامه
مالکیت مادی و معنوی در مورد نتایج پژوهشهای علمی
فرم تعهدنامه شماره 1
فرم تعهدنامه شماره 2
فرم آمادگی دفاع(فرم شماره 7)

 

 مقطع دکتری

فرم 1پیش دفاع
فرم 2 پیش دفاع
راهنمای سامانه پژوهشیار
گردش کار دانشجویان دکتری تخصصی در سامانه پژوهشیار
گردش کار دانشجویان کارشناسی ارشد در سامانه پژوهشیار
پروپزال
مراحل انجام اصلاحات پس از دفاع
فرم گزارش پیشرفت کار
فرم تحویل نسخه های پایان نامه
فرم ب
راهنمای نگارش پایان نامه
مالکیت مادی و معنوی در مورد نتایج پژوهشهای علمی
فرم های شماره 1و2و3
تعهد نامه مقاله مستخرج از پایان نامه
راهنمای نحوه هماهنگي جلسه پيش دفاع در سامانه وادافا ويژه دانشجويان دکتری تخصصي دانشگاه آزاد اسلامي
فرم اطلاعات رساله های دکتری

تحصیلات تکمیلی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!