خلاصه سوابق آموزشی، پژوهشی دکتر شیدا اسمعیل زاده (دانشیار شیمی معدنی)

نام و نام خانوادگی: شیدا اسمعیل زاده

تاریخ تولد: 25 / 3 / 1355

وضعیت تاهل: متاهل

مرتبه علمی: دانشیار

آدرس پست الکترونیک: esmaielzadehsheida@yahoo.com

آدرس محل کار: فارس، داراب، بلوار سرداران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب

سوابق تحصیلی

 

1- کارشناسی : شیمی محض، دانشگاه خلیج فارس بوشهر 1377-1373، معدل 32/15

2- کارشناسی ارشد: شیمی معدنی، دانشگاه شیراز 1380-1378، معدل 75/17

3- دکتری تخصصی: شیمی معدنی، دانشگاه شیراز 1388-1383، معدل 98/18

 

سوابق پژوهشی

عناوین پایان نامه

پایان نامه دکتری:

The Unsymmetrical Schiff Base Ligands with NNOS Coordination Sphere: Synthesis, Characterization and Thermodynamics of Complex Formation and Interaction of Their Cobalt Complexes with Amines and Phosphites

پايان نامه كارشناسي ارشد:  

Study of the Interaction of Some Metalloporphyrins with BF3[O(C2H5)2].

 

– تالیف کتاب

کتاب معدنی 1 و 2و آلی فلزی (انتشارات رخشید چاپ اول 1389)

کتاب معدنی 1 (درس-تست و نکته) (انتشارات رخشید چاپ اول 1390)

کتاب معدنی 2 و آلی- فلزی (درس-تست و نکته) (انتشارات رخشید چاپ اول 1390)

کتاب آزمایشگاه معدنی 1 و 2 (تدوین و گردآوری) (انتشارات تکصا چاپ اول بهار 1393) (فیپا و شابک از دانشگاه آزاد اسلامی)

کتاب فناوری تولید چرم و شیمی آن (تالیف) (انتشارات نادریان چاپ اول بهار 95)

کتاب شیمی صنایع معدنی (تالیف) (انتشارات واحد نشر صنایع الکترونیک چاپ اول تابستان 1396) (فیپا و شابک از دانشگاه آزاد اسلامی)

کتاب آزمایش های شیمی رنگ و تئوری آن (تالیف) (انتشارات واحد نشر صنایع الکترونیک چاپ اول بهار 1397) (فیپا و شابک از دانشگاه آزاد اسلامی)

کتاب شیمی صنایع معدنی ( تالیف) (انتشارات واحد نشر صنایع الکترونیک چاپ اول تابستان 1398) (فیپا و شابک از دانشگاه آزاد اسلامی)

کتاب

 

– مقالات نمایه شده در ISI و ISC

  1. Some New Schiff Base Ligands Giving a NNOS Coordination Sphere and Their Nickel (II) Complexes: Synthesis, Characterization and Complex Formation. Polyhedron, 28 (2009) 1409-1418.

 

  1. Synthesis, Characterization and Thermodynamic Study of Copper(II) Complexes with Unsymmetric Tetradentate Schiff base Ligands and X-ray Structure of {methyl-2-[N-[2-(5-Chloro-2-phenolate)methylidynenitrilo]ethyl}aminato(-1)-1-cyclopentenedithiocarboxylatecop-per(II). Inorganica chimica acta, 362 (2009) 4899-4905.

 

  1. Tertiaryphosphine Cobalt (III) Complexes with Unsymmetrical NNOS Coordination Spheres: Synthesis, Characterization and Their Thermodynamic Studies with Aliphatic Amines. Acta Chimica Slovenica, 56 (2009) 927-935.
  2. Nickel (II) and Copper (II) complexes Derarived from NNOS Donor Unsymmetrical Tetradentate Schiff Base Ligands: Synthesis, Characterization and Thermodynamic Studies. Phosphorous, Sulfur and Silicon and the Related Elements, 185 (2010) 1445-1454.

 

  1. 5. Nickel (II) Complexes of the Unsymmetrical Tetradentate Schiff Base of Methyl-2-(N-2׳-aminoethane), (1-methyl-2′-aminoethane), (3-aminopropylamino)Cyclopentenedithiocarboxyl-ate: Synthesis, Characterization, Thermodynamic and Computational Studies. Inorganica chimica acta, 405 (2013) 155-162.

 

  1. Nickel (II) catalyzed Oxidation of Aldehyde Derivatives to Their Carboxylic Acid or Ester Analogs. Research of chemical intermediate, 39 (2013) 3319-3325

 

7- Coordination Chemistry, Thermodynamics and DFT Calculations of Copper (II) NNOS Schiff Base Complexes, Spectrochimica acta part A. Molecular and biomolecular spectroscopy, 133 (2014) 579-590.

 

8- Synthesis, Characterization, Spectral Studies, Antibacterial Evaluation, Thermodynamics and DFT Calculations of Dimethyltin (IV) dichloride Schiff Base, Acta Chimica Slovenica. 62 (4) (2015) 805-817.

 

9- Experimental and Computational Study of the Thermodynamic Properties of Trivalent Cobalt Schiff Base Complexes with Cyclic Amines, Acta Chimica Slovenica. 63 (2016) 351-362.

 

10- Synthesis, Spectral, Biological and Theoretical Investigation of Some New Sn(IV) Complexes with Schiff Base Ligands Containing NNOS Coordination Sphere, Journal of Applied Chemical Reasearch. 10 (4) (2016) 13-27.

 

 11- Synthesis, Physical Characterization, Antibacterial Activity and Thermodynamic Studies of five coordinate Cobalt (III) Schiff base Complexes, Bulletin of Chemical Society of Ethiopia. 30(2) (2016) 209-220.

 

12- Formation Constants and Thermodynamic parameters of Bivalent Co, Ni, Cu and Zn complexes with Schiff Base ligand: Experimental and DFT Calculations, Bulletin of Chemical Society of Ethiopia. 31(1) (2017) 159-170.

 

13- Immobilized [Cu(cdsalMeen)] on silica gel: a highly eficient heterogeneous catalyst for ‘Click’ [3 + 2] Huisgen cycloaddition, Journal of the Iranian Chemical Society. 14(2) (2017) 509-517.

 

14- Copper(II) Schif Base Complexes with Catalyst Property: Experimental, Teoretical, Termodynamic and Biological Studies, Acta Chimica Slovenica. 65 (2018) 416-428.

 

15- Synthesis and Characterization of Polyester Bionanocomposite Membrane With Ultrasonic Irradiation Process for Gas Permeation and Antibacterial Activity, Ultrasonics – Sonochemistry. 41 (2018) 538-550.

 

16- Construction of Proton Exchange Membranes Under Ultrasonic Irradiation Based on Novel Fuorine Functionalizing Sulfonated Polybenzimidazole/Cellulose/Silica Bionanocomposite, Ultrasonics – Sonochemistry. 41 (2018) 641-650.

 

17- Ultrasonic Irradiation to Modify the Functionalized Bionanocomposite in Sulfonated Polybenzimidazole Membrane for Fuel Cells Applications and Antibacterial Activity, Ultrasonics – Sonochemistry. 42 (2018) 260-270.

 

18- Gas Transport Membranes Based on Novel Optically Active Polyester/Cellulose/ZnO Bionanocomposite Membranes, Journal of the Iranian Chemical Society. 15 (2018) 799–811.

 

19- Preparation and Characterization of Novel Polyimide/Functionalized ZnO Bionanocomposite for Gas Separation and Study of Their Antibacterial Activity, Solid State Sciences. 78 (2018) 46-57.

 

20- Novel Polyester/SiO2 Nanocomposite Membranes: Synthesis, Properties and Morphological Studies, Solid State Sciences. 80 (2018) 81-91.

 

21- Investigating the Effect of Ultrasonic Irradiation on Preparation and Properties of Conductive Nanocomposites, Solid State Sciences. 80 (2018) 9-20.

 

22- Synthesis and Characterization of Fuorinated Polyimide/TiO2 Nanocomposites: Enhancement of Separation of Four Gases, Thermal, Optical and Mechanical Properties, Polymer Bulletin. 75 (2018) 2729–2750.

 

23- Synthesis and Characterization of Green Membranes Polyimide/Titania Bionanocomposites Containing Amino Acid and Benzimidazole Moieties for Gas Transport Properties, Polymer Engineering & Sciences. 58(9) (2018) 1666-1677.

 

24- ساخت کربن فعال توسط فعالسازی شیمیایی و فیزیکی چوبهای مرکبات، زیتون و گز و مقایسه مشخصات آنها. نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران. دوره 31، شماره 1، 1396،صفحه 177-192.

 

25- فعالیت ضد باکتریایی تعدادی از کمپلکس های کبالت (III) شیف باز نامتقارن پنج کئوردینه جدید در شرایط آزمایشگاهی. مجله علمی پژوهشی شیمی کاربردی. شماره 48، 1397، صفحه 137-152.

  1. ساخت حسگر پلیمری منگنز بر پایه پویشگری. نشریه پژوهش های کاربردی در شیمی، شماره 3. 1397. صفحه 87-94

 

 

27Hydrothermal synthesis of copper (II) and nickel (II) nano-complexes with asymmetric tetradentate Schif base ligand; A new precursor for preparaton of copper (II) and nickel (II) oxide nano-partcles. Nanochem Res. 3(2) (2018)197-204.

 

28– Improving the Proton Conductivity and Antibacterial Properties of Sulfunated Polybenzimidazol/ZnO/Cellulose with Surface Functionalized Cellulose/ZnO Bionanocomposites, Iran. J. Chem. Chem. Eng. 37(4) (2018) 27-42.

 

29– Fabrication and Characterization of Novel Polyester Thin-film Nanocomposite Membranes Achieved by Functionalized SiO2 Nanoparticles for Gas Separation, Polymer Engineering & Sciences, 59 (1)(2019), 237-247.

 

30Tin(IV) Schiff base complexes: Synthesis, thermodynamic and antibacterial investigation, experimental and theoretical studies. Bull. Chem. Soc. Ethiop. 33(1) 2019 77-90.

 

31– Preparation and Application of Novel Bionanocomposite Green Membranes for Gas Sepration. Polymer Bulle. 76(10) (2019) 4903-4927.

 

32Introduction of a New Nitrite-Selective Optical Sensor for Food Analysis Using aCopper (II) Schiff Bse Complex. Eurasian Chem. Commun. (2020) 247-256.

 

33– The Role of Organically Modified Clay Particle on Thermal, Mechanical and Gas Barrier Properties of Polyimide Nanocomposites and Toward Improvement of Gas Selectivities, Polymer-Plastics Technology and Materials. 59(17) (2020) 1855–1874.

 

34– Novel high performance mixed matrix nanocomposites membranes: its structural, morphology, thermal stabilities, mechanical properties, gas permeation and gas selectivity studies, Nanochem Res. 5(1) (2020) 77-93.

 

35– Synthesis and characterization of novel polyimide/ clay nanocomposites and processing, properties and applications, International Journal of Polymer Analysis and Characterization, 25 (8) (2020) 604–620

 

– مقالات ارائه شده در سمینارهای داخلی

– سمینار امنیت غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سواد کوه اردیبهشت ۱۳۸۵ با عنوان:

“تهیه بستری جدید از ضایعات گیاهان مورد و اکالیتوس اسانس گیری شده در تهیه قارچ صدفی“

 

– سمينار بين المللي علوم پايه دانشگاه آزاد اسلامي قائمشهر آبان ماه ۱۳۸۵  با عنوان:

“ استفاده از كمپلكس هاي فلزي دي نيتروژني در تثبيت نيتروژن خاك“

 

نهمین سمینار معدنی ایران دانشگاه سمنان اسفند ماه ۱۳۸۵ با عنوان

“Interaction of some metalloporphyrins with BF3 (OC2H5)”

دهمین سمینار معدنی ایران (جز ده مقاله برتر هیات داوران) دانشگاه سیستان و بلوچستان اردیبهشت ۱۳۷۸ با عنوان:

“Synthesis and Characterization of Nickel(II) and Copper(II) Complexes with Tetradentate Unsymmetric Schiff Base Derived from Methyl-2-(3-aminopropylamino)-cyclopentenedithiocarboxylate and Some Different Salicylaldehyde”

 

– یازدهمین سمینار معدنی ایران دانشگاه اصفهان اردیبهشت ۱۳۸۸ با عنوان:

“Synthesis, Characterization and Thermodynamic Studies of Some Tertiaryphosphine Cobalt (III) Complexes with Unsymmetrical NNOS Coordination Spheres with Aliphatic Amines”

 

– هفتمین سمینار ملی پیام نور ایران دانشگاه پیام نور شیراز مهر ماه ۱۳۸۸ با عنوان:

“ سنتز و شناسایی کمپلکس های نیکل و مس با لیگاندهای شیف باز چهاردندانه مشتق شده از متيل -2- (3- آمينوپروپيل) آمينو -1- سيکلو پنتين دي تيو کربوکسيلات با ساليسيل آلدئيدهاي استخلافي“

 

– همایش ملی دانشگاه آزاد اسلامی ایران دانشگاه شهرضا اردیبهشت ۱۳۸9 با عنوان:

“The Non-template Synthesis of Novel Unsymmetrical, Tetradentate Schiff Bases and Their Nickel (II) Complexes”

 

– دوازدهمین سمینار معدنی ایران دانشگاه گیلان شهریور ۱۳۸9 با عنوان:

“Preparation, Physical Characterization, Antibacterial Activity and Thermodynamic Studies Spectrophotometrically of Ni(II) and Copper(II) Complexes with New Schiff Base Ligands Giving a NNOS Coordination Sphere”

 

– اولین کنگره ملی شیمی نوین ایران دانشگاه آزاد اسلامی شیراز اردیبهشت 1390 با عناوین:

-“Synthesis and Characterization of Nickel (II) Complexes with Tetradentate Unsymmetric Schiff bases Derived from Salicylaldehyde and Methyl-2-amino-1-Cyclopentenedithio-carboxylate”

-“Nickel (II) Complexes with N2OS Coordination Spheres: Synthesis and Characterization”

-“Synthesis and Characterization of Nickel (II) Complexes with Schiff base Ligands”

 

– همایش ملی شیمی و مهندسی شیمی (باشگاه پژوهشگران جوان) دانشگاه آزاد اسلامی گچساران  اردیبهشت 1390 با عنوان :

“Synthesis and Characterization of Unsymmetrical Schiff Bases with Diketones and Their Nickel(II) and Copper(II) Complexes”

 

پانزدهمین سمینار ملی شیمی ایران دانشگاه بوعلی سینا همدان شهریور 1390 با عناوین:

-“Synthesis and Characterization of Dinuclear Complexes with Unsymmetrical Tetradentate Schiff Base Ligands”

-“Synthesis and Characterization of Diorganotin(IV) and Nickel (II) Complexes of Dianionic  Unsymmetrical Tetradentate Schiff Base Ligands”

-“Synthesis and Characterization of The Dinuclear Adduct Formation Between Ni(II) Unsymmetrical Tetradentate Schiff Base Complexes with Diorganotin(IV) Dichlorides”

– “ab initio Calculations and Thermodynamic Studies of Some Ni(II) Complexes with NNOS Coordination Sphere”

 

-چهاردهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران دانشگاه صنعتی شریف تهران شهریور 1391 با عنوان:

“Some Nickel (II) Schiff Base Complexes with NNOS Coordination Sphere: Theoritical and Thermodynamic Studies”

 

-پانزدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار شهریور 1392 با عناوین:

– “Synthesis and Characterization of Diorganotin(IV) complexes of Dianionic Tetradentate Schiff Base Ligands”

– “Study of Structures and Electronic and Orbitalic Properties of Some Copper Unsymmetrical Tetradentate Schiff base complexes with NNOS Coordination Sphere with DFT Method”

– “New Adducts of Diorganotin(IV) Chlorides with a Tetradentate Schiff Base Ligands with NNOS Coordination Sphere: Synthesis and Spectral Properties”

– دومین کنگره ملی داروهای گیاهی و سومین همایش منطقه ای گیاهان دارویی معطر دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد آبان 1394 با عنوان:

“شناخت و تعیین درصد میزان عناصر معدنی تعدادی از گیاهان دارویی شهرستان داراب”

 

چهارمین کنگره بین المللی پیشرفت در شیمی، مهندسی شیمی و متالوژی دانشگاه تهران مرداد 1395 با عناوین:

– ” حسگر پلیمری منگنز بر پایه اسکنومتری”

– “Synthesis, characterization, Solution complexation and Scanometry Method of a New Schiff Base Ligand”

“-Unsymmetrical Schiff Base Ligand: Synthesis, Characterization, thermodynamic and Scanometry studies”

 

– نوزدهمین کنگره شیمی ایران دانشگاه شیراز، اسفند ماه 1395 با عنوان:

“-Experimental and DFT Calculation Studies of Some Macrocyclic Schiff Base Complexes”

 

– هجدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران دانشگاه فروسی مشهد، اسفند ماه 1395 با عنوان:

“-Synthesis, Characterization and Antibacterial Investigation of Five Coordinate Tin Complexes”

 –بیستمین کنفرانس شیمی معدنی ایران دانشگاه زاهدان، اسفندماه 1397 با عنوان:

“-Scanometry Method Study, Structural and Spectroscopic Aspects of Schiff Base Ligands Containing N and S Donor Atoms”

-“DFT Study of Thermodynamic Parameters of One New Schiff Base Ligand and Their Complexes”.

بیست و یکمین کنفرانس شیمی معدنی ایران دانشگاه اراک، شهریور ماه 1397 با عنوان:

“-Intraction of Diorganotin(IV) with Copper Schiff Base Complexes: Synthesis, Characterization and Adduct Formation Studies. ”

-“Mononuclear Ni(II) and Cu(II) Complexes with Schiff base Ligands: Synthesis, Spectroscopic and Antibacterial Studies. ”

 

– جزوه های درسی نوشته شده

1- دستور کار آزمایشگاه شیمی عمومی (1) تابستان 1385

2- دستور کار آزمایشگاه شیمی عمومی (2) تابستان 1388

3- دستور کار آزمایشگاه شیمی معدنی (1) تابستان 1390

4- دستور کار آزمایشگاه شیمی معدنی (2) تابستان 1391

5- شیمی و تکنولوژی چرم تابستان 1393

 

– طرح های پژوهشی خاتمه یافته و در دست اجرا

1- تهيه كمپوست از ضايعات گياهان مورد Myrtle و اكاليپتوس اسانس گيري شده به عنوان بستري جديد در توليد قارچ صدفي (طرح پژوهشي دانشگاه آزاد واحد سواد كوه به عنوان مجري طرح ۱۳۸۴)

2- سنتز و شناسایی کمپلکس های نیکل و مس باز شیف های نامتقارن با استفاده از دی آمین های خطی و دی کتونها و مطالعه ثابت تشکیل و انرژی آزاد این کمپلکس ها (طرح پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب به عنوان مجري طرح ۱۳۸9)

3- مطالعه ترمودینامیک و محاسبات ab initio تعدادی از کمپلکس های نیکل شیف بازهای نامتقارن با کره کئوردیناسیون NNOS (طرح پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب به عنوان مجري طرح 1391)

4- مطالعه خواص ساختاری، الکترونی و اوربیتالی تعدادی از کمپلکس های مس شیف بازهای نامتقارن چهار کئوردینه گوگرددار به روش DFT (طرح پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب به عنوان مجري طرح 1392)

5- كمپلكس هاي کبالت (III) باز شيف های نامتقارن: سنتز، شناسایی، مطالعات ترمودینامیک، بررسی خواص بیولوژیکی، مطالعات محاسباتی با استفاده از روش DFT (طرح پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب به عنوان مجري طرح 1393)

6- سنتز و شناسایی تعدادی کمپلکس  شیف باز قلع (IV) چهار کئوردینه نامتقارن (طرح پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب باشگاه پژوهشگران جوان به عنوان مجري طرح 1394)

7- ساخت كربن ‌فعال توسط فعالسازي شيميايي و ‌فيزيکی چوبهای مرکبات، زيتون و ‌گز و‌ مقايسه مشخصات ‌آنها (طرح پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب به عنوان همکار طرح 1394).

8- بررسی و تعیین ترکیبات معدنی تعدادی از گیاهان دارویی (آویشن، صبر زرد، یونجه، خارگونی، اسطوخودوس، شنبلیله، کنار، رازیانه و سپستان) شهرستان داراب (طرح پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب به عنوان مجري طرح 1395).

9- مطالعات تجربی و تئوری ثابت تشکیل و پارامترهای ترمودینامیک کمپلکس های چهار فلز واسطه ردیف اول با لیگاند شیف باز چهار دندانه (طرح پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب به عنوان مجري طرح 1395).

 

– پایان نامه کارشناسی ارشد تحت راهنمایی (تاریخ دفاع)

1- سنتز و شناسایی کمپلکس های پنج کئوردینه کبالت (III) مشتق شده از متيل -2- (1- متيل (‘2- آمينو اتان) آمينو -1- سيکلو پنتين دي تيو کربوکسيلات (زهره زارع، اسفندماه 1390 دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد)

2- سنتز و شناسایی کمپلکس های شیف باز کبالت (III) پنج کئوردینه با کره کئردیناسیون NNOS (یوسف مردانی اسفندماه 1390 دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد)

3- سنتز و شناسایی شیف بازهای نامتقارن و کمپلکس های چهار کئوردینه نیکل و مس (II) و پنج کئوردینه کبالت (III) با استفاده از دی کتون ها (لیلا عظیمیان اسفندماه 1390 دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد)

4- سنتز و شناسایی تعدادی از کمپلکس های جدید شیف بازهای نامتقارن و مطالعه برهمکنش آنها با ترکیبات قلع (IV) (فاطمه حسینی شهریور 1390 دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد)

5- سنتز و شناسایی کمپلکس های دو هسته ای Ni-Sn شیف بازهای چهار کئوردینه با کره کئردیناسیون NNOS (فروغ السادات مصطفوی شهریور1390 دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد)

6- سنتز و شناسایی ترکیبات چهار کئوردینه  نیکل (II) با ترکیبات قلع (IV) در سیستم دو حلالی کلرفرم/ متانول (ایوب رحمانی نژاد شهریور1390 دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد)

7- سنتز و شناسایی اداکت های جدید کلریدهای آلی قلع (IV) با لیگاندهای شیف باز نامتقارن (نازنین نعمت اللهی بهمن 1391 دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد)

8- سنتز و شناسایی کمپلکس های قلع (IV) شیف بازهای چهار کئوردینه با کره کئردیناسیون NNOS (محمد شریف محمدی بهمن دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد 1391)

9- اندازه گیری سیانید توسط اسکنو متری با استفاده از دانه های سیلیکاژل غنی شده با متیل ویولت (محمد امین خیاری خرداد 1393 دانشگاه آزاد اسلامی شیراز)

10- سنتز و شناسایی لیگاند شیف باز چهار دندانه و بررسی کاربرد آنها در اندازه گیری کاتیونها به روش اسکنومتری (رضوان خوشرو شهنانی بهمن ماه 1394 دانشگاه آزاد اسلامی داراب)

11- سنتز و شناسایی لیگاند شیف باز حاوی اتم های نیتروژن،اکسیژن وگوگرد و مطالعه کمپلکس دهی با برخی کاتیون ها توسط روش اسکنومتری در فضاهای رنگی متفاوت (الهه مرادی بهمن ماه 1394 دانشگاه آزاد اسلامی داراب)

12- حسگر پلیمری منگنز بر پایه اسکنومتری (فائزه کائدی بهمن ماه 1394 دانشگاه آزاد اسلامی داراب)

13- ساخت فیلتر ها بر پایه پلی اتیلن جهت تصفیه هوای خروجی در تجهیزات صنعتی و بررسی عملکرد این فیلترها (مرضیه موحد بهمن ماه 1394 دانشگاه آزاد اسلامی داراب)

14- سنتز و شناسایی تعدادی از کمپلکس های ماکرومولکول مس شیف باز چهار کئوردینه با کره کئوردیناسیون گوگرددار (مهرزاد مظفری تیر ماه 1394 دانشگاه پیام نور اصفهان)

15- بررسی کاربرد پلیمر آگاروز فعال شده حاوی تیونین برای اندازه گیری نیکل برپایه روش اسکنومتری (سعیده اخوان خرداد ماه 1395 دانشگاه آزاد اسلامی داراب)

16- مطالعه کاربرد فیلم پلیمری آگاروز فعال شده با اپوکسی غنی شده با کالماگیت برای اندازه گیری مس در آب توسط روش اسکنومتری (سمیه اشرفا خرداد ماه 1395 دانشگاه آزاد اسلامی داراب)

17- سنتز کمپلکس های مس (II) شیف باز با کره کئوردیناسیون NNOS به عنوان کاتالیزور در واکنش های کلیک (آمنه دیدار مهر ماه 1395 دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب)

18- بررسی تاثیر دما، حلال و آرایش استخلاف ها روی استخراج الیگومر پلی متالوکسی در سیستم دو فازی آبی- حلال آلی (مریم فتوحی بهمن ماه 1395 دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب)

19- بررسی تاثیر دما، حلال و آرایش استخلاف ها روی استخراج الیگومر پلی کربوکسیلاته در سیستم دو فازی آبی- حلال آلی (فاطمه علیپور بهمن ماه 1395 دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب)

20- مطالعه پایداری ساختار لیگاند شیف باز چهار دندانه و کمپلکس های فلزی آن به روش تئوری تابع چگالی (مرضیه دیدارشهریور ماه 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب)

– داوری پایان نامه کارشناسی ارشد

1- مقایسه پایداری حرارتی و واکنش پذیری کمپلکس های آلومینیوم با استفاده از واکنش های استخلافی ( پایان نامه خانم لیلا دهقانی شهریور 89 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد)

2- سنتز و بررسی کمپلکس های چند هسته ای نیکل ( پایان نامه خانم طاهره طهماسبی شهریور 89 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد)

3- سنتز، شناسایی و تعیین ساختار کمپلکس های (ML) با لیگاند جدید N و N بیس(2-کینولین کربوکسامید) 2و 6 دی آمینو پیریدین و کمپلکس های این لیگاند با فلزات مس (II)، کبالت (II)، نیکل (II) (پایان نامه خانم نجمه خسروی اسفند 89 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد)

4- سنتز، شناسایی و تعیین ساختار کمپلکس های (ML) با لیگاند جدید N و N بیس(2-کینولین کربوکسامید) اتیلن دی آمین (پایان نامه خانم سیده ندا حسینی اسفند 89 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد)

5- سنتز و شناسایی لیگاند جدید N و N بیس(2-کینولین کربوکساید) 4 نیترو 1 و 2 فنیلن دی آمین و کمپلکس های این لیگاند با فلزات مس (II)، کبالت (II)، نیکل (II) (پایان نامه خانم بهاره شهریاری اسفند 89 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد)

6- سنتز برخی از نانو اکسید های فلزات واسطه و اصلی با استفاده از پیش ماده های دارای لیگاند نیتروژن دار (پایان نامه آ قای سید عباس تابعی شهریور 92 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد)

7- بررسی تاثیر نانوکلی و پروتئین بر خواص فیزیکی مکانیکی و زیست تخریب پذیری ABS (پایان نامه آ قای حسن فرجی شهریور 93 دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب)

8- تهیه و بررسی خواص فیزیکی، مکانیکی و زیست تخریب پذیری آلیاژ نانوکامپوزیت SAN,EOC و نانوکلی و پروتئین (پایان نامه آقای میثم اسماعیلی شهریور 93 دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب)

9- تهیه نانوکامپوزیت پلی اتیلن ترفلات و کربن نانوتیوب و بررسی خواص فیزیکی، مکانیکی و الکترومغناطیس آن (پایان نامه آقای سعید کریمی شهریور 93 دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب)

10- بررسی خوردگی و جدایش کاتدی پوشش یورتان به روش AC و DC (پایان نامه آقای احمدرضا اسلامی مهر 93 دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب)

11- بررسی اثر امواج الکترومغناطیس تابیده شده به نانوکامپوزیت استایرن اکریلونیتریل بوتادین رابر و نانو لوله کربنی (پایان نامه آقای حسن هنریان دی 93 دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب)

12- مطالعه پخش امواج الکترومغناطیس در نانو کامپوزیت ABS و CNT (پایان نامه آقای سید محمد صالح هنرمند پیشه دی 93 دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب)

13- تهیه و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی و تاثیر امواج الکترومغناطیس در نانو کامپوزیت LDPE و EOC و نانو لوله کربنی (پایان نامه خانم زهرا مختاری دی 93 دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب)

14- تهیه نانوکامپوزیت اپوکسی فنول نووالاک، نانولوله های کربنی، پلی استر غیر اشباع و بررسی تاثیر امواج رادار بر آن (پایان نامه آقای رضا نظری پور دی 93 دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب)

15- سنتز و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی رزین اپوکسی فنول نووالاک حاوی اکریلات نانو کبالت به همراه استفاده از نانو لوله کربنی (پایان نامه آقای پرویز امینی دی 93 دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب)

16- استخراج، شناسای و تعیین ترکیب شیمیایی و اثرات ضد میکروبی اسانس و عصاره گیاه بغیض بومی منطقه کنار تخته در جنوب فارس (پایان نامه خانم مریم قربانی اسفند 93 دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب)

17- بررسی خواص ضد میکروبی و ضد قارچی گیاه فرنجمشک (پایان نامه خانم شهناز علیپور اسفند 93 دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب)

18- بررسی مورفولوژی و خواص مکانیکی نانو کامپوزیت EPDM/PP بازیافتی با خاک رس بومی اصلاح شده با پالمتیک اسید (پایان نامه آقای سید احسان سیدی خرداد 94 دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب)

19- تهیه و بررسی خواص فیزیکی مکانیکی و زیست تخریب پذیری نانو کامپوزیت پلی پروپیلن پلی لاکتیک اسید نانو کربن تیوب (پایان نامه آقای سهراب عزیزی خرداد 94 دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب)

20- بررسی خواص فیزیکی و مورفولوژی PP/EPDM/ Nanoclay تقویت شده با الیاف کوتاه شیشه (پایان نامه خانم راحیل روانگرد شهریور 94 دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب)

21- تهیه و بررسی خواص نانوکامپوزیت شفاف و رسانای جریان الکتریسیته با استفاده از روش نفوذ سطحی گرافن (پایان نامه آقای امیر رمضان نژاد شهریور 94 دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب)

22- تهیه نانوکامپوزیت پلی آمید 6 و 6 ، نانو کلی و EOC در مجاورت مالئیک انیدرید و مطالعه زیست تخریب پذیری این آلیاژ با نشاسته (پایان نامه آقای امیر صالحی شهریور 94 دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب)

23- اندازه گیری pH به وسیله اسکنومتری محلول و بستر پلیمر بر پایه آنتوسیانین موجود در کلم قرمز (پایان نامه آقای میثم عباسی مهر 94 دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب)

24- مطالعه کاربرد فیلم پلیمری آگاروز حاوی شناساگر نوترال رد فعال شده با اپوکسی برای اندازه گیری pH محلول به روش اسکنومتری (پایان نامه آقای امیر غفوری آذز 94 دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب)

25- مطالعه کاربرد فیلم پلیمری آگاروز حاوی شناساگر کنگو رد فعال شده با اپوکسی برای اندازه گیری pH محلول به روش اسکنومتری (پایان نامه آقای مجید پروین آذز 94 دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب)

26- غشای پلیمری تری استیل سلولز دوپ شده با تیونین برای اندازه گیری نیتریت به روش اسکنومتری (پایان نامه خانم راحیل زراعتکار آذز 94 دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب)

27- تهیه نانو کامپوزیت پلی آمید 6، نانو کِلی، اِتیلن اُکتن کوپلیمر در مجاورت مالئیک اَنیدرید و مطالعه زیست تخریب پذیری این آلیاژ با نشاسته (پایان نامه آقای حمیدرضا موحد بهمن 94 دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب)

28- سنتز پلیمر پایه بایندرهای آکریلیکی نساجی در محیط امولسیونی و بررسی سینتیک پلیمریزاسیون آن (پایان نامه خانم صدیقه جباری بهمن 94 دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب)

29- سنتز مایعات یونی با استفاده از متیل ایمیدازول و آلکیل هالیدهای مختلف و کاربرد آنها به عنوان حلال سازگار با محیط زیست و کاتالیزور برای سنتز ترکیبات هتروسیکلی نیتروژن دار (پایان نامه خانم ساره دهقانپور بهمن 94 دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب)

30- سنتز ترکیبات هتروسیکلی نیتروژن دار که دارای خواص دارویی می باشند با استفاده از مشتقات اکسیم و اپی کلروهیدرین و مشتقات آمین ها (پایان نامه خانم محبوبه چهره گشا بهمن 94 دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب)

31- شبیه سازی و بهینه سازی توالی گروه های عاملی فنیلی روی رشته پلیمری در استخراج مایع – مایع مولکول هدف (پایان نامه خانم مریم غضنفری اردیبهشت 95 دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب)

32- شبیه سازی و بهینه سازی توالی گروه های عاملی الکلی و آمینی روی رشته پلیمری در استخراج مایع – مایع مولکول هدف (پایان نامه آقای مسلم کاوه اردیبهشت 95 دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب)

33- شبیه سازی تاثیر pH روی استخراج پلیمر متالوکسی بین دو فاز آلی و آبی (پایان نامه آقای صفدر توکلی مقدم مهر ماه 95 دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب)

34- بهینه سازی تئوری شرایط اندازه گیری همزمانی داروی هالوپریدول و برم پریدول با استفاده از طیف فرابنفش مرئی (پایان نامه خانم نادیا شاهرخ مهر ماه 95 دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب)

35- شبیه سازی تاثیر pH روی استخراج پلیمر پلی کربوکسیلاته سیستم دو فازی (پایان نامه آقا حمید رضا افسرده مهر ماه 95 دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب)

36- بهینه سازی تئوری شرایط در سیستم اندازه گیری داروی دیکلوفناک توسط مس استات (پایان نامه خانم رابعه زنگنه مهر ماه 95 دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب)

 

– داوری کتاب

1- داوری کتاب “برنامه نویسی واسط گرافیکی (MATLAB) برای شیمی ” ( دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب، فروردین 1395)

2- داوری سه جلد کتاب تحت عناوین: (منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی شهریور ماه 1395)

الف- روش های تولید صنعتی مواد شیمیایی معدنی،

ب- روش های تولید صنعتی مواد شیمیایی آلی

ج- فهرست فرایندهای شیمیایی

3- داوری کتاب “راﻫﻨﻤﺎي ﺟﺎﻣﻊ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻧﻔﺖ” (منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی دی ماه 1399)

– داوری طرح پژوهشی

1- سنتز و شناسایی کاتالیست جدید رودیم (III) با لیگاند 6 و 6 دی متیل بای پیریدین جهت اکسیداسیون سولفید ها (طرح پژوهشی آقای هادی اسفندیاری بهمن ماه 1389 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیریز)

2- سنتز نانوکاتالیزور هیدروتالکیت و بررسی ترکیب درصد های مختلف بر خواص نهایی آن (طرح پژوهشی خانم دکتر خدیجه شکوهی خرداد ماه 1392 دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب)

3- طراحی و بهینه سازی فرمولاسیون بر پایه قیر اصلاح شده با پلیمرها جهت تولید بسته بندی قابل ذوب به منظور نگهداری و حمل قیر (طرح پژوهشی آقای مهندس غلامرضا باصری آذر ماه 1395 دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب)

 

– داوری مقالات همایش و مجلات

1- داوری 42 مقاله در اولین همایش ملی شیمی نوین ایران (اردیبهشت ماه 1390 دانشگاه آزاد اسلامی منطقه یک)

2- داوری 7 مقاله در همایش منطقه ای تکنولوژی پلاستیک های پیشرفته و کاربرد آن در صنعت (آذر ماه 1390 واحد داراب)

3- داوری 8 مقاله در دومین همایش داخلی یافته های نوین کاربردی در شیمی، مهندسی شیمی و پلیمر (آذر ماه 1393 واحد داراب)

4- داوری 6 مقاله در چهارمین کنگره بین المللی پیشرفت در شیمی، مهندسی شیمی و متالوژی (مرداد ماه 1395-تهران)

5- داوری مقاله ISI از ژورنال Bulletin of the Chemical Society of Ethiopia (دریافت 16 Des  2014 پاسخ 3 Jan 2015) با عنوان:

Synthesis, Crystal Structyre and and antimicrobial activity of hetero trinuclear manganese (III)- iron (II) comple deriveg from N, N-bis (5-methylsalicylidene)-1,2-diaminoethane.

 

6- داوری مقاله ISI از ژورنال Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic, and Nano-Metal Chemistry (دریافت14 July  2015 پاسخ 3 Aug 2015) با عنوان:

Ultrasonic Synthesis of two zinc(II) bipyridine coordination polymers: New precursors for preparation of zinc(II) oxide nano-particles.

 

7- داوری مقاله ISI از ژورنال Bulletin of the Chemical Society of Ethiopia (دریافت 21 Dec  2016 پاسخ 19 Jan 2017) با عنوان:

Synthesis, characterization, molecular docking and biological studies on benzimidazol-2-ylmethyl)-2-(pyridin-4-ylcarbonyl) hydrazinecarbothioamide and their Co(II), Ni(II) and Cu(II) complexes

7- داوری مقاله ISI از ژورنال Bulletin of the Chemical Society of Ethiopia (دریافت 6Aug  2019 پاسخ 19 Oct 2019) با عنوان:

Calculation of thermodynamic properties of some solvents for creat a data bank bysemi-experimental quantum methods used determination of theoretical pKa

 

– برگزاری کارگاه های آموزشی- پژوهشی

1- کارگاه اخلاق در تولید علم (دی ماه 1392 باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب)

2- کارگاه نحوه نگارش CV ( بهمن ماه 1392 باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب)

3- کارگاه خلاقیت و کارآفرینی (بهمن ماه 1394 باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب)

 

– فعالیت های پژوهشی مختلف

1- دبیر علمی اولین کنگره ملی شیمی نوین ایران (دانشگاه آزاد اسلامی منطقه یک اردیبهشت ماه 1390)

2- دبیر علمی دومین همایش داخلی یافته های نوین کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی ( دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب آدر ماه 1393)

– تمرین پژوهش های تحت راهنمایی دانشجویان دوره کارشناسی

– عناصر پایه در نانو تکنولوژی

– نانو ذرات نقره، کاربرد و فعالیت آنتی باکتری آنها

– اورانیوم و انرژی اتمی

– نانو لوله ها، نانو تیوپ ها، نانو پودرها

– اورانیوم

– دانه های روغنی کلزا

– اسانس های گیاهی

– نانو نقره

– سوخت هسته ای

– گیاهان دارویی

– آمونیاک سازی

– صنعت شیشه

– کارخانه سیمان

– نیمه رساناها

– چسب و صنایع وابسته

– چوب و کاغذ و صنایع وابسته

 

افتخارات پژوهشی کسب شده

– پژوهشگر برتر گروه علوم پایه (رتبه اول آذر ماه 1392)

– پژوهشگر برتر گروه علوم پایه (رتبه دوم آذر ماه 1393)

– پژوهشگر برتر گروه علوم پایه (رتبه اول آذر ماه 1395)

– پژوهشگر برتر گروه علوم پایه (رتبه اول آذر ماه 1397)

– پژوهشگر برتر استان فارس در گروه علوم پایه (رتبه اول آذر ماه 1398)

– پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس هفته پژوهش و فناوری استانداری فارس (دی ماه 1399)

سوابق آموزشی

1- ارائه آزمايشگاه معدني ۱ و معدني ۲  و شیمی عمومی به عنوان كار دانشجويي، دانشگاه شيراز، 1380-1378.

2- تدريس شيمي عمومي۱، شيمي عمومي۲، آزمایشگاه شيمي عمومي۱ و شيمي عمومي۲، شیمی عمومی با گرایش معدنی، علم مواد معدنی، دانشگاه آزاد اسلامي واحد سواد كوه 1387-1381.

3- تدریس شیمی معدنی ۱، شیمی معدنی ۲، آزمايشگاه معدني ۱ و معدني ۲، شیمی آلی فلزی، شیمی عمومی1و 2 و آزمایشگاه شیمی عمومی1و 2، اصول صنایع معدنی، و ارائه دروس سمینار و تمرین پژوهش، اصول تصفیه آب، محیط زیست، زبان تخصصی، بررسی متون علم شیمی، شیمی و تکنولوژی چرم. دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب 1393-1386.

4- تدریس شیمی فیزیک معدنی، طیف سنجی در شیمی معدنی، سینتیک واکنش های شیمیایی (ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد) دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد 1389-1388.

– تدریس زبان تخصصی، شیمی دارویی، روش تحقیق، موضوع مخصوص هر گرایش (دانشجویان کارشناسی ارشد)، شیمی معدنی پیشرفته، سینتیک و ترمودینامیک واکنش های شیمیایی معدنی، طیف سنجی در شیمی معدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب 1395-1392.

سوابق علمی – فرهنگی

– عضو بسیج اساتید

– عضو انجمن شیمی ایران

– عضو باشگاه پژوهشگران جوان

 

سوابق علمی – اجرایی

1- سرپرست کتابخانه مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (اسفند 81- به مدت یک سال)

2- سرپرست گروه برنامه ریزی دروس علوم پایه (شیمی، فیزیک، ریاضی)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه (اسفند 82- به مدت یک سال)

3- مدیر گروهی رشته شیمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب (شهریور 89- به مدت یک سال)

3- عضو کمیته منتخب هیات ممیزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب (مرداد 92- به مدت دو سال).

4- مدیر گروهی رشته شیمی کاربردی و کارشناسی ارشد شیمی آلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب (مرداد 92- به مدت دو سال).

5- نماینده شورای بانوان فرهیخته هیات علمی (اردیبهشت 95 به مدت یکسال)

6- عضو کمیته منتخب هیات ممیزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب (آذر 97- به مدت دو سال).

7- عضو شورای پژوهشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب (شهریور 98- به مدت دو سال).

 

 

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید