ثبت نام در دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب

با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال و با عرض تبریک و تهنیت به پذیرفتهشـدگان دوره دکتـري تخصصـی سـال 1400 دانشـگاه آزاد اسلامی واحد داراب

با عنایت به اینکه ثبت نام از پذیرفته شدگان به صورت مجازي صورت می پذیرد، لذا کلیه پذیرفته شدگان لازم است در روزهاي شنبه و یکشنبه 6 و 7 شــهریورماه 1400 جهــت ثبــت نــام بــه ســامانه آموزشــیار بــه
آدرس edu.iau.ac.ir  مراجعه نمایند.

به اطلاع می‌رساند لازم است کلیه پذيرفته‌شدگان مدارک لازمه ذیل را از طریق شـبکه پستی ارسال نمایند.

1- اصل مدرك تحصیلی دوره کارشناسی ارشد و ریز نمرات بـا ذکر معدل.
2- تصویر کلیه صفحات شناسنامه.
3- شش قطعه عکس 4×3 تمام رخ که در سال جاري تهیه شده باشد (براي مشمولین 12 قطعه).
4- تصویر کارت ملی (پشت و رو).
5- مدرکی که وضعیت خدمت وظیفه عمومی برادران پذیرفته شـده را مشخص نماید. (از جمله فـارغ التحصـیلان دوره کارشناسـی ارشـد ناپیوسته یا دکتري عمومی یا لغو معافیت تحصیلی دوره‌هاي مذکور که
بیش از یکسال از فراغت از تحصیل فرد نگذشته باشد).
6- تکمیل کلیه فرم هاي ثبت نام و فرم هاي مربوط بـه تعهـدات و سایر فرم هاي که در سامانه آموزشیار قرار گرفته است.
7- چنانچه در هر یک از مراحل پذیرش، ثبـت نـام و تحصـیل مشخص شود که متقاضی فاقد شرایط مندرج در دفترچـه راهنمـا بوده است ضمن لغو پذیرش مطابق ضوابط با وي برخورد خواهـد شد.

هزینه خدمات آموزشی و حق بیمه دانشجویی دوره دکتـراي تخصصـی سـال تحصیلی  1401-1400
1- شهریه پذيرفته‌شدگان از دو بخش شهریه پایه (ثابت) و متغیر تشـکیل شده که به منظور تأمین بخشـی از هزینـه هـاي ایـن دوره در هـر نیمسـال تحصیلی از دانشجویان دریافـت مـی گـردد . عـلاوه بـر دو مـورد مـذکور، دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه باید مبلغ
2540000 ریال بابت هزینه خدمات آموزشی در سامانه آموزشیار پرداخت نمایند.
2- حق بیمه حوادث مبلغ 65000 ریال می باشد که هر پذیرفتـه شـده باید در سامانه آموزشیار پرداخت نماید.

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید